Visselblåsning

Hemmalagets visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter. Det ger oss en möjlighet att agera och är ett viktigt verktyg för oss att kunna efterleva våra värderingar. Det en självklarhet för oss att ta ansvar och att alla som berörs av Hemmalagets verksamhet ska känna sig trygga och bemötas med respekt. Längre ner på sidan finns Hemmalagets visselblåsarformulär. Innan du går dit rekommenderar vi att du läser igenom informationen om visselblåsning.

Vem kan rapportera?

Utgångspunkten är du ska ha eller ha haft en arbetsrelaterad relation till Hemmalaget. Du kan vara exempelvis anställd, praktikant, arbetssökande, konsult, före detta anställd, eller leverantör. Notera att du omfattas av skyddet för visselblåsare innan, under och efter att du har lämnat verksamheten.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter (eller misstanke om sådana) inom Hemmalaget som rör:

  • Olagliga aktiviteter
  • Ekonomisk brottslighet (exempelvis oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer)
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
  • Allvarlig påverkan på Hemmalagets vitala intressen.

För ärenden som rör exempelvis missnöje på arbetsplatsen, alkohol- och drogmissbruk eller mobbning, ber vi dig att vända dig till din närmaste chef eller följa Hemmalagets ordinarie rapporteringsvägar.

Skydd för den som rapporterar

I svensk rätt finns skydd för visselblåsare i bland annat grundlagarna, anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och i rättspraxis.

Anonymitet

Som visselblåsare kan du välja att vara helt anonym. I så fall kan du eller din rapport inte spåras.

Hur gör du när du rapporterar?

Använd formuläret nedan och fyll i rapporteringsformuläret för visselblåsning För att vi ska kunna utreda och gå vidare med ditt ärende på bästa sätt behöver du beskriva ditt ärende noggrant. Om du inte ger en fullständig beskrivning av händelsen/ärendet eller om det saknas nödvändig information, kan det hända att vi inte kan utreda ärendet ordentligt. Det finns inga krav på bevis, men du behöver lämna uppgifterna i god tro och får inte göra det med skadligt uppsåt eller om du vet att anklagelsen är falsk.

Hur vi hanterar en rapport

Alla inkomna ärenden hanteras av företagsledningen. Om du väljer att ange vem du är i din rapport kommer du, såvida du inte frånsäger dig sådan rätt, att få en bekräftelse på mottagande av visselblåsningen. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver kompletterande uppgifter och mer information. När ärendet är utrett får du återkoppling med information om vidtagna åtgärder.


Visselblåsarformulär

Om du lämnar din email tom rapporterar du anonymt men vi kan tyvärr inte återkoppla hur ditt ärende behandlats.